Kielten opiskelu TAMKissa

Kansainvälistyvässä työelämässä monipuolinen ammatillinen kielitaito ja valmius erilaisten kulttuurien kohtaamiseen ovat entistä tärkeämpi osa ammattitaitoa. Tästä syystä kaikkiin korkeakouluopintoihin kuuluu kieliopintoja, vieraskielistä oppimateriaalia ja kansainvälisiä opiskelijavaihtoja.  Monet suorittavat myös työharjoittelun kansainvälisessä ympäristössä.

Ammattikorkeakoulututkintojen kielitaitovaatimukset ovat yhtenevät eurooppalaisen kielipolitiikan kanssa, jonka mukaan jokaisen eurooppalaisen tulisi osata ainakin kahta Euroopassa käytettyä kieltä oman äidinkielensä lisäksi. Suomenkielisten koulutusohjelmien kieliopintoihin kuuluvat suomi, englanti ja ruotsi. Englanninkielisten koulutusohjelmien kieliopinnot eroavat jonkin verran suomenkielisten ohjelmien kieliopinnoista.

Tampereen ammattikorkeakoulun ruotsin kielen ja 1. vieraan kielen opinnot ovat kaikille opiskelijoille tasoltaan samat; ruotsin kielessä lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot (viimeistään yläasteen 7. luokalta alkanut ruotsi + lukion kurssit = Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2–B1) ja vieraassa kielessä lukion A1 kielen oppimäärä tai vastaavat tiedot (ala-asteen joko 3. tai 5. luokalta alkanut kieli + lukion kurssit = Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.2–B2.1).

Useissa koulutusohjelmissa kielten opiskelua tuetaan tarjoamalla valmentavia englannin ja ruotsin kielen toteutuksia.

Ammattikorkeakouluasetus määrittää tutkintoihin sisältyvät viralliset valtakunnalliset tavoitteet. Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa

1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen sekä
2) sellainen koulutusohjelman mukainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Ruotsin kielen laajuudet vaihtelevat koulutusohjelmittain. Ruotsin kielestä annetaan sekä kirjallisen että suullisen kielitaidon arvosana.

Koulutusohjelmasta riippuen opintoihin sisältyy yksi tai kaksi vierasta kieltä, joiden laajuudet vaihtelevat. Yleisimmin opiskeltu ensimmäinen vieras kieli on englanti ja toinen vieras kieli saksa. Ensimmäisenä vieraana kielenä voi opiskella myös saksaa tai venäjää. Suomi vieraana kielenä voi olla ensimmäinen vieras kieli niille tutkinto-opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Lisää aiheesta:

TAMKin opinto-opas – Kielten ja viestinnän opiskelu TAMKissa
Työelämässä tarvitaan yhä useampia kieliä (Elinkeinoelämän keskusliiton henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2009)