Opinnäytetyön kirjoittaminen

Opinnäytetyö on opintoihin kuuluva itsenäinen opintosuoritus. Sen laajuus on ammattikorkeakoulututkinnossa 15 opintopistettä (kätilö- ja terveydenhoitajatutkinnoissa 20 op) ja ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 30 op. Opinnäytetyöstä annetaan erillinen arvosana tutkintotodistukseen. Opinnäytetyöprosessiin kuuluu koulutusohjelmakohtaisesti opetusta, seminaareja, työkohtaista ohjausta ja itsenäistä työskentelyä. Suoritustavat ja -vaatimukset määritellään tarkemmin kussakin koulutusohjelmassa.

Opinnäytetyö tehdään aiheesta, joka liittyy opiskelijan koulutusohjelmaan tai suuntautumisvaihtoehtoon ja joka tukee opiskelijan kehittymistä asiantuntijaksi omalla erityisalalla. Opinnäytteen tulee olla työelämän tarpeista lähtevä ammattikäytäntöjä, ammatillisia tietoja ja -taitoja kehittävä työ. Aihe voi löytyä esimerkiksi opiskelijan harjoittelujakson aikana, TAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeista tai ammattikorkeakoulun ulkopuolisilta toimeksiantajilta.

Opinnäytetyön tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa itsenäiseen tiedonhankintaan, eri lähteistä saatavan tiedon kriittiseen analyysiin, ongelmaratkaisu-, päättely- ja argumentaatiotaitoihin, työkäytäntöjen analysointiin ja kehittämiseen sekä selkeään kirjalliseen ja suulliseen viestintään. Opinnäytetyön avulla opiskelija voi syventää omaa erityisosaamistaan ja kehittää suhteitaan työelämään.

Laatukäsikirja Kompassissa on opinnäytetyöhön liittyvä luku Opinnäytetyö, missä on tarkemmin kuvattu opinnäytetyöprosessia ja kirjallisen raportin rakenne- ja muotovaatimuksia. Lisäksi luvusta löytyy opinnäytetyöprosessin aikana tarvittavia lomakkeita. Kannattaa myös tutustua kirjallisen raportoinnin ohjeisiin sekä opinnäytetyömalliin.

Osa TAMKin koulutusohjelmista järjestää opiskelijoilleen erilaisia työpajoja opinnäytetyöprosessiin liittyen.

Englanninkielinen abstrakti

Opinnäytetöihin tulee TAMKissa sisällyttää englanninkielinen tai vieraskielinen abstrakti. Abstraktin rakenne on sama kuin suomenkielisen tiivistelmän, mutta abstrakti on suomenkielistä tiivistelmää lyhyempi. Asiasisällöltään abstrakti vastaa suomenkielistä tiivistelmää ja se on pituudeltaan noin 150–200 sanaa. Abstrakti on tiivis itsenäinen tuotos opinnäytetyön sisällöstä. Se tulee olla ymmärrettävissä ilman, että lukijan täytyy perehtyä koko opinnäytetyöhön. Sivun yläosaan kirjoitetaan samat bibliografiset tiedot asianomaisella kielellä kuin tiivistelmä-sivullekin. Englanninkielinen abstrakti sisältää myös 2–5 asiasanaa. Abstrakti on työssä seuraavalla sivulla tiivistelmän jälkeen.

Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampere University of Applied Sciences
Degree Programme in …
Option of …

 

Opinnäytetyön nimi tulee kirjoittaa brittienglannilla (BrE organisation vs. AmE organization) ja nimessä esiintyvät pääsanat kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. Prepositiot, artikkelit yms. kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella.

Waste Management Plan for the Hospitality Trade Fair in 2009
Promoting Young People’s Emotional Wellbeing in Secondary Education

 

Abstraktin pitää vastata seuraaviin kysymyksiin:

1) Tutkimuksen tavoite/tarkoitus
(Introduction: Objective, Purpose)

 

2) Tutkimusmenetelmä
(Approach/ Methodology; data collection and data analysis)

 

3) Keskeiset tulokset
(Results/Findings)

 

4) Johtopäätökset/Pohdinta
(Conclusions/Discussion)

 

Abstraktin kieli

Abstrakti kirjoitetaan asiatyylillä. Kielen täytyy olla neutraalia, tiivistä ja yksiselitteistä. Kirjoita abstraktisi suoraan englanniksi, älä käännä sitä suomenkielisestä tiivistelmästä. Suomenkielisen tiivistelmän sanatarkka käännös johtaa usein kömpelöön, monimutkaiseen ja epäaitoon kieleen. Liian pitkät virkkeet eivät ole lukijaystävällisiä eivätkä aukea lukijalle kertavilkaisulla.

Abstraktin aikamuodot

Aikamuoto on pääsääntöisesti imperfekti, yleispäteviä tuloksia ja johtopäätöksiä selostettaessa se on kuitenkin preesens.

1) Tutkimuksen tavoite/tarkoitus (imperfekti)
The objective of this study was to gather information about…
The purpose of this thesis was to collect information on…

 

2) Tutkimusmenetelmä (imperfekti tai preesens)
This study was carried out as a project.
The data were collected from 17 paediatric patients and 29 parents.
The data were analyzed using qualitative content analysis.
The theoretical section explores…
The empirical part consists of…

 

3) Keskeiset tulokset (imperfekti tai preesens)
The respondents stated that…
The majority of participants believed that…
These results suggest that …

 

4) Johtopäätökset/Pohdinta (preesens)
The findings indicate that…
Further research is required to…
Furthermore, preventive measures should be adopted to reduce all types of abuse…
To help prevent obesity, strategies are needed to decrease adolescents’ sedentary leisure time…

 

Oikeinkirjoitus

Abstrakti kirjoitetaan passiivimuodossa: minä– tai minun-muotoja ei käytetä:

More attention has been paid to…
The data were gathered by conducting a survey among customers…
The data were analysed by applying…
Different methods were compared…

Lyhennettyjä sanamuotoja ei käytetä: doesn’t = does not; didn’t = did not

Ei pilkkua that-sanan eteen!

The results show that the respondents were satisfied with…

Ihmisistä puhuttaessa käytetään s-genetiiviä, asioista ja esineistä of-genetiiviä:

The customers’ opinions gave interesting information for the new menu of the restaurant.

Lisää aiheesta:

Quick Help for Writing an Abstract