Tukea oppimiseen

Saavutettavuus opinnoissa

TAMKissa kiinnitetään erityistä huomiota opetuksen ja opiskelun fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen saavutettavuuden kehittämiseen siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Erityisjärjestelyt ja tukiseteli

Aina opinnot eivät suju suunnitellusti. Mikäli opiskelija tietää tai arvelee, että hänellä on jokin oppimista haittaava vaikeus tai siihen liittyvä muu erityistarve, ottaa hän yhteyttä opettajatuutoriinsa tai opinto-ohjaajaansa. Heiltä saa ohjausta ja neuvoja mm. asiantuntijalausunnon hankkimista sekä tukisetelin hakemista varten.

TAMKissa on käytössä tukiseteli, jolla haetaan erilaisia erityisjärjestelyjä, jotka tukevat opinnoissa edistymistä. Näihin erityisjärjestelyihin voidaan myöntää korkeintaan 20 tuntia/lukuvuosi. Tukitarve osoitetaan aina asiantuntijalausunnon (lukilausunto, lääkärin- tai terveydenhoitajan lausunto) perusteella. Tukiseteliä haetaan Intrasta löytyvällä sähköisellä lomakkeella, joka tulostetaan, allekirjoitetaan, ja toimitetaan asiantuntijalausunnon jäljennöksen kanssa omalle opinto-ohjaajalle hyväksyttäväksi. Tukisetelin saatuaan opiskelija sopii itse erityisjärjestelyistä sen opettajan tai ohjaajan kanssa, jolta apua tarvitsee. Tukisetelit eivät kuulu avoimen AMKin opiskelijoille eivätkä vaihto-opiskelijoille.

Lyhyt- tai pitkäaikaista erityisjärjestelyiden tarvetta voivat aiheuttaa mm.:
– lukivaikeus
– muut oppimisvaikeudet
– erilaiset neurologiset pulmat (mm. AS, ADD/ADHD, Tourette)
– mielenterveyteen liittyvät haasteet
– liikkumiseen, kuulemiseen ja näkemiseen liittyvät esteet
– muut opintoihin vaikuttavat syyt

Tukiseteliä voi käyttää mm. seuraaviin erityisjärjestelyihin:
– opintojen suunnittelun, ajankäytön ja organisoinnin yksilöllinen ohjaus
– lisäopetus tai -ohjaus
– lisäaika tentissä ja muissa arviointitilanteissa
– rauhallinen tila tentissä
– yksilölliset joustavat suoritustavat ja/tai -aikataulut
– apuvälineiden käyttö
– erityisyyden huomioiminen arvioinnissa (mm. oppimisvaikeus)
– opinnäytetyön kirjallisen raportoinnin lisäohjaus

Lukivaikeus ja tukiseteli

Tukiseteliä varten tarvitaan aina ajantasainen, peruskoulun jälkeen annettu lukilausunto. Muussa tapauksessa lukitesti voidaan tehdä TAMKissa, mutta vain suomea äidinkielenään puhuville tutkinto-opiskelijoille. Tukisetelin saaminen edellyttää keskivaikeaa tai vaikea-asteista lukivaikeutta. Lisätietoa aiheesta saa opinto-ohjaajilta, opettajatuutoreilta sekä lukitestausta tekevältä Sari Hanskalta tai Ella Hakalalta (lukitestaus.tamk(at)tuni.fi).

Kehen ottaa yhteyttä

Oppimisen tukeen liittyvissä asioissa ota aina yhteys omaan kieltenopettajaasi sekä oman alasi kielten vastuuopettajaan.

Linkkejä

Saavutettavuus ja erityisjärjestelyt TAMKissa
TAMKin esteettömyyssuunnitelma (2010)
Erilaiset tukimuodot opetus- ja ohjaustilanteissa (2015)
Tukisetelihakemus (eLomake)